Previous slide
Next slide

Danh mục Hồ sơ Đại Hội VMA dành cho Đại biểu là Ứng viên Ban Chấp hành:

 

Báo Cáo Hoạt Động nhiệm kỳ (2019-2024) và Phương Hướng nhiệm kỳ (2024-2029)
Mục Lục

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024

Hội Marketing Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận trên cơ sở tự nguyện của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị, nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn về Marketing và các nhà sản xuất kinh doanh ở Việt Nam; Là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ, Hội đã luôn nỗ lực đoàn kết, sáng tạo, vượt qua những khó khăn thách thức, kiên định tập trung nguồn lực khiêm tốn vào định hướng chiến lược hướng đến Chuẩn Nghề và Chuẩn Ngành Marketing hiện đại. Bước đầu xây dựng định hình được những nền tảng, sản phẩm chiến lược cho VMA tiêu biểu như: Vietnam Marketing Day, Vietnam Marketing Festival, CMO Review, Vietnam Marketing Awards, VMSummit 4.0 – VMS5.0…cùng nhiều sự kiện kết nối ngành, nghề, khu vực Asia và quốc tế. VMA từng bước kiện toàn, tổ chức, văn hóa Hội cùng nhiều hoạt động kết nối, đồng hành cùng các nhà tiếp thị, doanh nghiệp, đối tác, thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia. Bên cạnh những việc làm được, cũng tồn tại nhiều vấn đề Hội cần tiếp tục xem xét, hoàn thiện trong chiến lược và kế hoạch phát triển của VMA trong giai đoạn mới, đặc biệt là Tiếp thị kinh doanh trong kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng công nghệ mới.

Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành VMA thống nhất tuyên ngôn về tầm nhìn phát triển của VMA là “Vì Một Nền Tiếp Thị Sáng Tạo, Nhân bản và Hiệu Quả”.

1. Tổng Kết Tình Hình Nhân Sự Hội Marketing Việt Nam:

Nhiệm kỳ 2019-2024 có 15 thành viên Ban Chấp hành, gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch. Ban thường vụ gồm 7 thành viên, Trong nhiệm kỳ, có 4 thành viên Ban Chấp hành chuyển công tác, định cư nước ngoài và 01 qua đời do bệnh. Đến nay, Ban Chấp hành có 10 thành viên (khuyết 5). Nhìn chung, nhân sự Hội trong nhiệm kỳ có tính ổn định và kế thừa như đầu nhiệm kỳ đã xây dựng và gắn liền với những trách nhiệm liên quan đến các mảng công tác của VMA suốt thời gian nhiệm kỳ.

Trong hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp Hành có thực hiện nghị quyết với chủ trương tập trung chủ đạo là đại diện tổ chức có liên quan đến các dự án hợp tác với VMA, các dự án cộng đồng tiêu biểu cho ngành nghề và hướng đến cùng đóng góp chung cho sứ mệnh phát triển của VMA. Thành viên Ban Chấp hành có trách nhiệm đóng góp, kiến tạo và thực hiện sứ mệnh chung cho VMA trên tình thần tự nguyện có động lực với các bên.

Tuy nhiên, do đặc thù về công việc, có những thành viên Ban chấp hành VMA có những khó khăn về thời gian, thay đổi công việc và môi trường nghề nghiệp, nên phát sinh những hạn chế cơ bản trong kết nối công việc, phân công công tác và những đóng góp cụ thể cho VMA.

2. Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Phương Hướng Nhiệm Kỳ:

Trong chương trình hành động phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Chấp hành đã xây dựng các phương hướng hoạt động chính:

 • Tiếp tục kiên định tầm nhìn phát triển Hội VMA là một Hội chuyên môn, độc lập, kiến tạo và định chuẩn nghề nghiệp, chuẩn ngành cho cộng đồng Marketing chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu và các bạn trẻ.
 • Hội sẽ tập trung kết nối với đối tác, tổ chức chuyên gia và doanh nghiệp có niềm tin chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh của VMA. Từng bước mở rộng ảnh hưởng của hội thông qua những dự án, sự kiện hợp tác. Đồng thời tạo điều kiện để tất cả người làm nghề, tổ chức quan tâm có thể truy cập, học hỏi và hợp tác đồng hành với các chương trình dự án của VMA.
 • Tiếp tục hoàn thiện, tinh lọc và hình thành các sản phẩm mới, chiến lược của Hội VMA và tiếp tục phát triển các hoạt động hiệu quả hiện tại. Và, hợp tác kết nối với AMF và các tổ chức nhà nghề của các hiệp hội Marketing quốc gia, sự kiện quốc tế và các sự kiện quốc tế tại Việt nam.
 • Vai trò của Viện IBS, VMI sẽ hoạt động có sự hỗ trợ của VMA, độc lập về cơ chế, VMI và IBS sẽ là hai đơn vị đại diện, phối hợp cùng VMA phát triển sứ mệnh giáo dục cho cộng đồng và các sản phẩm đào tạo chiến lược chuyên ngành Kinh doanh, tiếp thị cho doanh nghiệp.
 • Chiến lược phát triển hội viên cần phải cụ thể trong nhiệm kỳ mới, Thường trực VMA tiến hành xây dựng đề án về Phát triển hội viên theo xu thế của tổ chức Hội.

Tiến hành xây dựng đề án cơ cấu tổ chức, nhân sự VMA trong giai đoạn mới và cho nhiệm kỳ tiếp theo, đảm bảo linh hoạt, hội tụ được cộng đồng và trao quyền quyết định rõ ràng hơn trong thường trực.

Nhìn chung về phương hướng nhiệm kỳ, Ban chấp hành VMA đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đạt được kết quả lớn như đã đề ra. Trong đó, Hội đã thể hiện rõ ràng hướng đi toàn nhiệm kỳ thông qua các hoạt động nên có ảnh hưởng cộng đồng, kết nối đối tác trong và ngoài nước, giữ vững đúng sứ mệnh về tổ chức Hội phi lợi nhuận.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành VMA và Thường trực VMA đã thực hiện quá trình tái cấu trúc Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị theo đúng tôn chỉ, mục đích và yêu cầu của cơ quan chủ quản.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024

Để đảm bảo góc nhìn toàn diện cả nhiệm kỳ, Ban thư ký tổng kết từng mảng công việc có liên quan nhằm nhìn nhận rõ hơn về nhiệm kỳ 2019-2024 theo các nội dung sau:

1. Báo cáo thực thi chiến lược và kế hoạch nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2019-2024 là một bước chuyển mô hình hoạt động Hội VMA theo hướng tích cực và phù hợp với sự thay đổi trong bối cảnh kinh doanh và marketing, trong đó chuyển trọng tâm hoạt động theo nền tảng số hoá nhằm ứng phó với đại dịch Covid 19, các sự kiện thực hiện kết nối quy tụ cộng đồng ủng hộ tham gia và từng bước lan tỏa tinh thần hội nghề nghiệp. Theo đó, những hoạt động Hội chuyển sang nền tảng công nghệ với những dự án chiến lược xuyên suốt toàn nhiệm kỳ; bước đầu là ra mắt lại website Hội mới, xuất bản tạp chí điện tử CMO review, dự án chiến lược Vietnam Marketing Days, Vietnam Marketing Festival, Vietnam Marketing Awards…cho Hội VMA.

Đối với thực hiện phương hướng kết nối các tổ chức nghề nghiệp, tham gia tư cách bảo trợ và đối tác của nhiều Hiệp hội, Doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục đã thực hiện sâu rộng. Suốt nhiệm kỳ VMA đã bảo trợ đồng hành và kết nối hơn 50 tổ chức nhằm lan toả sứ mệnh, đóng góp cộng đồng nghề nghiệp như MMA, CSMO, HAWEE, UEH, Đại học Nông Lâm, Viện IBS, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị, Pepsi Co, PNJ….

Nhiệm kỳ 2019-2024 là một sự khởi đầu tái định hình mô hình mới VMA với cấu trúc linh hoạt hơn, làm rõ trách nhiệm và quản lý phù hợp hơn trong yêu cầu của Pháp luật về Hội và các tổ chức thành viên. Trong đó có việc tiếp nhận và tái cấu trúc Viện VMI, thực hiện nghị quyết quản lý đối với Viện IBS, Viện Quản trị chiến lược Vũng tàu.        

Nhiệm kỳ cũng thực hiện chỉ đạo và quyết định những việc quan trọng trong tái cấu trúc báo Doanh nghiệp và pháp luật thành tạp chí Doanh nghiệp và tiếp thị theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Bước đầu, Tạp chí cũng đã chủ động vượt qua khó khăn, hình thành phương hướng hoạt động rõ nét.

Về phương diện hợp tác quốc tế, VMA tiếp tục thực hiện tương tác thường xuyên và là thành viên năng động trong AMF (Liên đoàn Marketing châu Á), nền tảng này từng bước đưa vai trò VMA có vị trí rõ hơn trong Châu Á.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế về năng lực, quy mô và những điều kiện khách quan làm cho VMA còn khó khăn trong quá trình phát triển xứng tầm Hội nhà nghề mang tầm quốc gia. Phần chính là nguồn lực phát triển Hội dựa trên sự đóng góp, tình nguyện và hỗ trợ trên tinh thần sáng tạo, tự lực và hợp tác.

Vì vậy, hạn chế này cũng làm cho phương hướng Hội VMA trong nhiệm kỳ dù đạt được nhiều kết quả lớn nhưng vẫn chưa đạt được ở một số điểm: kết nối hội viên tổ chức, tự chủ tài chính yếu, hoạt động khoa học về marketing chưa hình thành, nhiều sản phẩm có ý nghĩa nghề nghiệp chưa đủ nguồn lực triển khai.

2. Những Hoạt Động Kết Nối Quốc Tế với AMF và Philip Kotler Impact:

Trong nhiệm kỳ, VMA chính thức trở thành thành viên Liên đoàn Marketing Châu Á (AMF) từ tháng 10/2015, từ đó VMA có những trao đổi thường xuyên, kết nối và tham dự các hoạt động đầy đủ của AMF. Đối với AMF, tổ chức nhà nghề cũng đã tham gia bảo trợ cho các hoạt động của hội VMA. Kênh kết nối AMF đã và đang góp phần nâng vị thế của VMA trong một số hoạt động chính thức ở khu vực hiện tại cũng như trong tương lai gần.

Đối với hoạt động đồng hành với với Philip Kotler Impact, VMA tham gia bảo trợ và hỗ trợ các hoạt động về giải thưởng thường niên Kotler Awards tại Việt Nam, đây là hoạt động tiêu biểu trong nhiệm kỳ đánh dấu sự phát triển VMA kết nối quốc tế, đúng vị thế và bền vững.

3. Về hoạt động phát triển chuyên môn nghề nghiệp:

Trong nhiệm kỳ, VMA tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị có liên quan đến phát triển chuyên môn nghề nghiệp trên nền tảng tại các sự kiện như Vietnam Marketing Day, Vietnam Marketing Festivals với 3 năm thực hiện đã quy tụ 200 lượt chuyên gia, nhà nghiên cứu và học giả tham gia đóng góp, chia sẻ và lan tỏa cộng đồng. Đây cũng là dự án chuyên môn đánh dấu sự thay đổi căn bản chiến lược hoạt động của VMA. Nội dung, trình huống và những nghiên cứu chuyển sang nền tảng trực tuyến, cập nhật thường xuyên và lan tỏa cộng đồng mạnh hơn.

4. Về hoạt động kết nối chuyên gia/ngành công nghiệp:

VMA tham gia đồng hành với tư cách đối tác và bảo trợ thông tin, đồng hành cùng Mobile Marketing Association Việt Nam (MMA), CSMO, CSR Universal, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, CEO-CMO Forum…cùng với rất nhiều các sự kiện trong nước khác. Trong nhiệm kỳ vừa qua VMA cũng kết hợp với HTV, Ban Khoa giáo thực hiện nhiều tọa đàm, phóng sự về Doanh nghiệp và marketing …

5. Hoạt động của các Viện và Chi hội trực thuộc:

Hội VMA có bảo trợ hoạt động cho 2 viện là Viện VMI và IBS, các tổ chức thực hiện công trình nghiên cứu khoa học, tư vấn, các hoạt động hội thảo.

Viện VMI qua thời gian hoạt động không hiệu quả, VMA đã tiếp nhận theo nguyện vọng thôi không điều hành vị trí Viện trưởng của ông Nguyễn Trung Thẳng (do có nhu cầu cá nhân, định cư nước ngoài) VMA cũng hỗ trợ và đồng hành cùng với Viện Quản trị chiến lược Vũng tàu theo tinh thần nghị quyết VMA về tổ chức hoạt động của Viện này.
Viện IBS đã liên tục triển khai các hoạt động tư vấn và đào tạo trong những năm qua, trong đó bao gồm Tư vấn Xây dựng chiến lược, Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp, Tư vấn xây dựng và triển khai kế hoạch năm, Tư vấn xây dựng KPI, các chương trình đào tạo về Quản trị doanh nghiệp (Quản trị chiến lược, Tư duy chiến lược và dẫn dắt sự thay đổi trong bối cảnh mới, Các kỹ năng lãnh đạo/quản lý căn bản). Các sản phẩm tư vấn/đào tạo của IBS được các đối tác đánh giá cao bởi tính thực chiến, khả thi và phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp. Thực hiện nghị quyết quản lý đối với Viện IBS, Viện Quản trị chiến lược Vũng tàu.

6. Về hoạt động của tạp chí Doanh nghiệp và tiếp thị:

Hoạt động từ tháng 07/2012, tiền thân là Báo Kinh doanh và pháp luật. Khi thực hiện đề án tái cấu trúc thành Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị, Tạp chí đã chuyển sang hình thức trực tuyến và phát hành 4 số tạp chí in hàng năm cùng với 1 số Xuân đặc biệt. Tập thể lãnh đạo Ban biên tập, nhân viên đã cố gắng thực hiện vượt qua khó khăn, những thay đổi lớn của quy định pháp luật về Báo và Tạp chí để từng bước ổn định, phù hợp với quy định pháp luật. Nhìn chung, nhiệm kỳ này đối với Tạp chí là một bước ngoặt phát triển mới, vẫn còn nhiều thách thức về phát triển, năng lực đội ngũ, nguồn lực kinh tế báo chí. Trong thời gian tới, VMA sẽ cùng tập thể Ban biên tập và nhân viên tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc hướng đến phù hợp với tình hình mới và phát triển ổn định.

7. Bảo trợ phát triển dự án Tiếp Thị Nông Sản Việt và Thư Viện Thực hành Sản Xuất Nông Nghiệp tốt.

Phát huy được năng lực, vai trò lãnh đạo, tầm ảnh hưởng của thành viên Ban Thường vụ, cùng Đại học Nông Lâm TP.HCM, VMA, VietnamMarcom và các Tổ chức chuyên gia triển khai tốt dự án, hướng đến sự bền vững trong mô hình tổ chức mới, cùng kiến tạo lợi ích cho đối tác và cộng đồng.

8. Tình hình tài chính của Hội VMA:

Trong toàn bộ nhiệm kỳ, tổng thu và tồn của năm 2018 đến 31/3/2024 là 326.871.763 đồng. ( Ba trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi mốt nghìn bảy trăm sáu mươi ba đồng). Phần lớn nguồn thu đến từ: phí do Viện IBS, Chi hội Vũng tàu, Phí do Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị và cá nhân đóng góp. Phần Chi phí của Hội VMA cũng chỉ dùng làm phí tổ chức Hội thảo/Diễn đàn và các khoản phí liên quan hết 270.790.375 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu bảy trăm chín mươi nghìn ba trăm bảy mươi lăm đồng) trong 5 năm, khoản chi lớn là phí thường niên cho AMF với tư cách thành viên là 700 USD / năm. Hiện nguồn quỹ hội còn 56.081.388 đồng (Năm mươi sáu triệu không trăm tám mươi mốt nghìn ba trăm tám mươi tám đồng)

Một số khoản tài trợ tinh thần, vật chất, nhân lực trong nhiệm kỳ đến từ Vietnam Marcom, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Viện IBS, Vietnam Marcom thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật website VMA, các hoạt động sáng tạo, nhân sự và văn phòng liên lạc của hội…

III. Phương Hướng Hoạt Động Nhiệm Kỳ 2024 – 2029

Trong chương trình hành động phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029,
Ban Chấp hành mới tiếp tục thảo luận, đóng góp, hiến kế cho các định hướng chiến lược, hoạt động trong giai đoạn mới, đồng thời hoàn thiện, kế thừa các sản phẩm, dự án tiêu biểu từ nhiệm kỳ trước:

 1. Tiếp tục kiên định tầm nhìn phát triển Hội VMA là một Hội chuyên môn, độc lập,
  Kiến tạo và định chuẩn nghề nghiệp, chuẩn ngành cho cộng đồng Marketing chuyên nghiệp, Doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà tiếp thị trẻ có năng lực tập hợp cộng đồng chuyên gia tham vấn, phản biện các vấn đề, chính sách liên quan về không gian tiếp thị quốc gia.

 2. Tiến hành Tờ trình, Hồ sơ sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Marketing Việt Nam theo quy định mới và hướng dẫn của Bộ Nội Vụ, Vụ Tổ chức Phi Chính phủ.

 3. Tiếp tục xây dựng, phát triển nền tảng số hoá cho các hoạt động, sản phẩm, dự án chiến lược của VMA, nhằm tối ưu, lan toả hiệu quả các giá trị của ngành, nghề cộng đồng và hình thành được Hệ Thư viện, dự án Chuyên khảo về Tiếp thị kinh doanh cho ngành Marketing Việt Nam.

 

 1. Đồng hành, xây dựng, tôn vinh, lan toả Cộng đồng Kiến tạo Tiếp thị Kinh doanh Hiệu quả – bền vững – Hội sẽ tập trung kết nối với đối tác, tổ chức chuyên gia và doanh nghiệp có niềm tin chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh của VMA. Từng bước mở rộng ảnh hưởng của Hội thông qua những dự án, sự kiện hợp tác. Đồng thời tạo điều kiện để tất cả người làm nghề, tổ chức quan tâm có thể truy cập, học hỏi và hợp tác đồng hành với các chương trình dự án của VMA.

 2. Triển khai đề án phát triển hội viên Tập thể, Doanh nghiệp và cá nhân một cách hiệu quả thiết thực, trên cơ sở kiến tạo các chính sách, lợi ích đem lại động lực và lợi ích cho các thành viên và Hội.

 3. Tiếp tục hoàn thiện, tinh lọc và hình thành các sản phẩm mới, chiến lược của Hội và tiếp tục phát triển các hoạt động hiệu quả hiện tại.

 

 1. Tiếp tục hợp tác và kết nối với AMF và các tổ chức nhà nghề của các hiệp hội Tiếp thị Kinh doanh quốc gia, sự kiện quốc tế và các sự kiện quốc tế tại Việt nam.

 

 1. Triển khai hoạt động Đào tạo và hội nghị chuyên sâu có tính tiên phong tạo giá trị cho Hội viên, ngành, nghề, doanh nghiệp và có khả năng đóng góp về kinh tế cho hoạt động Hội. Vai trò của Viện IBS và Đối tác quan tâm sẽ hoạt động với sự hỗ trợ của Hội đồng chuyên gia VMA, độc lập về cơ chế để phát triển thành công sứ mệnh giáo dục, đào tạo Vì Một Nền Tiếp Thị Sáng Tạo Hiệu Quả và Nhân Bản.

 2. Những nội dung, cơ hội hợp tác phát triển khác phù hợp mục đích tôn chỉ của VMA sẽ luôn được chào đón, phát triển trên cơ sở đồng thuận và lợi ích chung.
Previous slide
Next slide