Chuẩn nghề Marketing – CPM

0

Chào mừng Bạn đến với dự án Chuẩn nghề Marketing
Mục đích ý nghĩa dự án nhằm :

Góp phần định hướng sự học và phát triển sự nghiệp của Nhà Tiếp thị (Marketer) trong ngành truyền thông tiếp thị quảng cáo và những ngành nghề khác.
Phát triển năng lực Nhà Tiếp thị thông qua :
– Sự hiểu biết mà nhà tuyển dụng yêu cầu đối với Marketer. 
– Phát triển KPIs của các vị trí công việc.
– Bộ tiêu chuẩn năng lực nghề mà các ứng viên, marketer cần đạt tới .
– Triển khai chuẩn CPM, CMP quốc tế.

Dự án nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức, chuyên gia về dịch vụ nhân sự cao cấp, giáo dục và các doanh nghiệp.


Welcome to the project of Marketing standard
This project is designed to: Contribute to determination of marketer learning and career goals in marketing, communication, advertising and other aspects. Develop marketing capacity through :

– Knowledge required for marketers by recruiters
– KPIs development for each working position
– Set of career standard required to be obtain by candidates / marketers
– Implementation of international CPM, CMP

The project is cooperated and supported by organization and experts on human resource services, education institutions and firms.