Browsing Category

CHIẾN LƯỢC Strategy

Why Great Leaders Underplay Pressure

  Last week, I met the ex-head of a very well known Financial Services regulator. He's been in the news a lot over the past few years. His previous…

Chiến Lược – Strategy  

Chiến Lược - Strategy   1. MỤC TIÊU DỰ ÁN: Tăng cường truyền thông qua kênh chuyên môn của Hội để Năng cao Nhận thức và năng lực quản trị…