Clip giới thiệu về Hội nghị e Vietnam Marketing Summit 5.0 (eVMS 5.0) VMA

Nghi thức khai mạc chia sẻ tài nguyên trực tuyến miễn phí cho cộng đồng sẽ được tiến hành vào lúc:10h00 Thứ Bảy, ngày 12/12/2020 trên website Hội nghị: https://Conference.Vma.Org.Vn  

e Vietnam Marketing Summit 5.0 (eVMS 5.0) – Hội Marketing Việt Nam (VMA)
HỘI TỤ – KIẾN TẠO – CHIA SẺ.
Ngày 12/12/2020

Những mô hình tiếp thị kinh doanh sáng tạo, hiệu quả, bền vững. Những chiến lược tiếp thị, và quản trị tiếp thị chiến lược cho tăng trưởng thời khủng hoảng. Chuyển đổi Tiếp thị Số cho SME và Marketers. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing kỷ nguyên số.  Tương lai của Tiếp thị.

Nghi thức khai mạc chia sẻ tài nguyên trực tuyến miễn phí cho cộng đồng sẽ được tiến hành vào lúc:10h00 Thứ Bảy, ngày 12/12/2020 trên website Hội nghị: https://Conference.Vma.Org.Vn  

This event is specially designed for all types of corporates who are doing business marketing in critical times and digital transformation. Learning and bringing all implications in practice which aim to build a successful business marketing strategy to win their consumers’ hearts. eVMS 5.0 a knowledge hub for business marketing digital transformation