Hoi Marketing Viet Nam

ASEAN MARKETING SUMMIT 2015. Jakarta 9th Oct

This is the first marketing summit in ASEAN region which will highlight the marketing strategies and tactics to succeed in the ASEAN Economic Community. The summit will present foremost marketing gurus and experts. There will be also inspiring panel discussions with numerous business practitioners from ASEAN.
Ông Trần Hoàng, đại diện Hiệp Hội Marketing Việt Nam (VMA) tham gia thảo luận tại hội nghị.
Trong dịp này Liên đoàn Marketing Châu Á AMF cũng kết nạp VMA làm thành viên chính thức.Ông Trần Hoàng là đồng Chủ tịch, Ủy ban Tiếp thị, Giải thưởng Marketing xuất sắc của Châu Á - 
Asia Marketing Exellent Award (AMEA)


  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUẨN NGHỀ MARKETING  VIETNAM INSIGHTS XU HƯƠNG CỦA TIẾP THỊ   CSR Universal Library