Hoi Marketing Viet Nam
VISION & MISSION

Tầm nhìn và sứ mạng

Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.

Nhà tổ chức kết nối và đồng hành hiệu quả cùng các Nhà Tiếp thị, Doanh nghiệp
thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia.

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing Việt Nam thông qua các hoạt động, dự án Chuẩn nghề và Chuẩn đào tạo Marketing hiện đại.


Vision & MIssion

The Vietnam Marketing Association (VMA) provides an open venue for connecting, sharing, and serving to honor innovative marketing strategies developed both within Vietnam and around the globe.

While actively working to improve human resources development and the quality of training within Vietnam’s rapidly expanding economy, the VMA regularly plays host to projects and events that serve to drive business growth and strengthen consumer engagement throughout the nation.

Supported by industry leading experts in virtually every field imaginable, the VMA is dedicated to helping effectively adapt our various systems of marketing and commercial trade, in order that Vietnam might interact more efficiently within today’s fast-paced global economy.
 

Văn Hóa của Hội - Our culture


Chính trực - Integrity

Chuẩn mực - Standard

Phụng sự - Dedication

Đem lại lợi ích cho đối tác, hội viên, cộng đồng và xã hội
Benefits for our partners, members, the community and the society 

Phát triển bền vững - Sustainable development

 Ý nghĩa logo

Logo Hội Marketing Việt Nam được phát triển với tiêu chí :
Đơn giản, rõ ràng, thân thiện nhưng vẫn thể hiện được tính sắc sảo, tự tin, khác biệt, dẫn đắt đột phá của Marketing.

Biểu tượng chữ M cách điệu là  định vị hoạt động chuyên sâu và đỉnh cao về Marketing của Việt Nam, vừa có triết lý là sự đồng  hành hợp tác Win Win giữa Hội và Đối tác, giữa Hội và Hội viên, Cộng đồng và Xã hội.

Màu xanh ngọc và xanh dương cũng là màu xanh trong của mây trời, xanh trong và sâu thẳm của đại dương.
Với tầm nhìn, hoài bão trên, VMA sẽ nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng các Nhà Tiếp thị tạo ra những giá trị tốt đẹp và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Marketing Việt Nam.The Meaning Of VMA Logo

Logo of VMA is developed on the principles of simplicity, clearness, intimacy but also show the keenness, confidence, difference and breakthrough leadership of marketing.

Symbol M stylized is to position the expertise and intensive activities in marketing in Vietnam, and also to present for the philosophy of Win Win corporation between the association and its partners, its members, the community and the society.

Emerald blue and blue are also colors of clouds, sky and deep and pure color of ocean.
With the vision and mission, VMA will put great effort to accompany with marketers in order to make good value and contribute to promote Vietnam marketing development.

 

 


 

 
 

* Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu được phát triển bởi BMC Communication.


  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUẨN NGHỀ MARKETING  VIETNAM INSIGHTS XU HƯƠNG CỦA TIẾP THỊ   CSR Universal Library