Hoi Marketing Viet Nam
CORPORATE MEMBER

VMI

VỀ VMI

 

 

 

Viện Marketing và Quản Trị Việt Nam (Vietnam Marketing and Management Institute – VMI) là Viện nghiên cứu và đào tạo hướng tới mục tiêu trở thành đại diện quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại. Nhằm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam, VMI đưa ra những mục tiêu lớn và sứ mệnh như sau:


 

Sứ mệnh


Đem lại lợi ích cho quốc gia trên cơ sở nghiên cứu - ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại.


 

Mục tiêu

 

•    Nâng tầm tri thức Marketing và Quản trị Việt Nam lên trình độ thế giới, đồng thời đóng góp vào kho tàng kiến thức quản trị thế giới trên cơ sở những nghiên cứu từ thực tế Marketing và Quản trị của Việt Nam.

•     Tập hợp và thu hút các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực, nghiên cứu, giảng dạy, và tư vấn trong và ngoài nước; đóng góp vào việc phát triển năng lực lãnh đạo của các doanh nghiệp/tổ chức Việt Nam.

 

•     Thực hiện việc chia sẻ, phổ biến những tri thức Marketing và Quản trị tiên tiến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Việt Nam. Nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp đối với việc nghiên cứu ứng dụng Marketing và Quản trị nhằm tạo giá trị gia tăng cho tổ chức và doanh nghiệp.


 

Lĩnh vực hoạt động


•    Nghiên cứu và ứng dụng Marketing và Quản trị hiện đại vào bối cảnh Việt Nam, đóng góp những điển cứu từ việc nghiên cứu các doanh nghiệp/ tổ chức Việt Nam vào các lý thuyết chung của thế giới.

•    Huấn luyện, đào tạo, và tư vấn đội ngũ Marketing và Quản trị tiên tiến

•    Trao đổi, hợp tác quốc tế về Marketing và Quản trị hiện đại

•    Kết nối công đồng doanh nghiệp với các tổ chức hàn lâm, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia nhằm mang đến và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

 

 

Tầm nhìn

 

VMI là tổ chức xã hội về nghiên cứu và ứng dụng Marketing và Quản trị hàng đầu Việt Nam, hướng tới trở thành đại diện quốc gia trong các hợp tác và trao đổi quốc tế.

 

Giá trị

 

Kết nối - Hàn Lâm - Ứng dụng

 

 

 


  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUẨN NGHỀ MARKETING  VIETNAM INSIGHTS XU HƯƠNG CỦA TIẾP THỊ   CSR Universal Library